Pochybnosti

Ujištění pro křesťana, který pochybuje

(nebo – pokud zjistí, křesťanem vlastně vůbec není – jak se jím stát)

Pochybnost č. 1. Jsem křesťan?

Pokud nemám jistotu, jestli jsem křesťan, pak je dobré si zjistit, jak se člověk může stát křesťanem a podle toho posoudit, jestli jsem křesťan nebo ne. A pokud dojdu k závěru, že ne, pak se můžu rozhodnout jím stát.

Pochybnost č. 2. Vydržím?

Fp 1,6: jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

2Tm 2,19: Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis `Pán zná ty, kdo jsou jeho´ a `ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně´.

Co mám vlastně vydržet?

Sk 11,23: Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni

Sk 13,43: Shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše; ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi Boží milosti.

Sk 14,22: Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“

Pochybnost č. 3. Co když nevydržím?

J 10,27-29: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.

Pochybnst č. 4. Co když někdo začne zpochybňovat, že jsem křesťan – nebo když mě samého přepadají pochybnosti?

Ř 14,4: Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

Ř 8,31-39: Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Pochybnost. 5. Co když zhřeším? (+Ř 14,4)

1J 1,9: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Pochybnost č. 6. Jak si můžu být jist, jestli přijdu do nebe?

1J 5,11-13: A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

24.5.2008

Napsat komentář