Nedaří se vám?

Ageus 1:

2 „Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.'“

3 I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea:

4 „Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?

5 Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty!

6 Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.“

7 „Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty.

8 Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin.

9 Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.

10 Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.

11 Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.“

12 Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina.

13 Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu: „Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.“

14 A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha.

Není to proto,

– že se staráte jen o své věci

– a o mé věci (tehdy chrám) se nestaráte?

Ale přesto jsem, já Bůh, s vámi!

Bůh probudil ducha svého služebníka Zerubábela

A lid se (zase) začal bát Hospodina.

A dali se do stavby.

Co to pro tebe dnes znamená: Dát se zase do stavby?

Nauč se zpaměti: „Vezměte si k srdci své cesty.“ (Ageus 1,7)

Pokud postrádáš souvislosti, přečti si biblický text vpravo.

Prosinec 2008

Napsat komentář